Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La contractació ha reculat a nivells del 2013 per la irrupció de la pandèmia amb una caiguda del 33,1% en un any, segons les dades que recull l'Observatori del Treball i Model Productiu.

Durant el 2020, s'han signat 2,2 milions de contractes a Catalunya, la xifra més baixa en 7 anys. Respecte al 2019, s'han perdut més d’1 milió de contractes, un volum que representa un terç de la contractació.

Per tipus de relació laboral, els temporals (-33,5%) s’han reduït amb més força que els indefinits (-30,4%) i, de fet, el pes global de la contractació indefinida ha augmentat mig punt respecte al 2019 i se situa en el 13,9%.

El territori on la contractació ha disminuït amb més força ha estat Barcelona (-35,5%) i els col·lectius més afectats han sigut els joves.

Per tipus de jornada, ha disminuït amb més intensitat la contractació a temps parcial (-37,7%) i la de fixos discontinus (-35,1%), que la contractació a jornada completa (-30,3%).

Totes les modalitats contractuals disminueixen tret de la jubilació parcial. Les reduccions més significatives són les dels eventuals per circumstàncies de la producció, amb 500.000 contractes menys; els d’obra o servei, amb 300.000 firmes menys; i els ordinaris a temps indefinit, que han acabat l'any amb gairebé 100.000 contractacions menys.

Les dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu mostren que les dones han patit més la caiguda de la contractació (-33,9%) que els homes (-32,3%), sobretot per la disminució en la contractació temporal. La contractació femenina també s’ha reduït més intensament en tots els tipus de jornada.La diferència és més destacada en els contractes fixos discontinus, en què les dones perden un 37,6% de contractació en un any davant la caiguda del 32,4% dels homes.

Per edat, la disminució més acusada l’han patit els col·lectius més joves, les persones de menys de 19 anys (-47,6%) i les de 20 a 24 anys (-34,4%). En xifres absolutes, la pèrdua més gran correspon a les persones de 30 a 44 anys amb 389.895 contractes menys, un volum que s'explica perquè són el grup amb més ocupats. Tot i això, el total del col·lectiu de fins a 29 anys, amb un pes del 40,9% de la contractació, ha patit una disminució de 499.597 contractes en un any (-35,3%).

L'Observatori també assenyala que la temporalitat va l'alça entre el jovent, ja que s’observa que el 45,8% dels contractes que formalitzen les persones que tenen fins a 29 anys són eventuals per circumstàncies de la producció, una proporció que supera en 4 punts la registrada en la mitjana de la contractació.

Tot i la disminució en la contractació de les Empreses de Treball Temporal d'un 32,4%, la seva quota de mercat es manté a l’alça per vuitè any consecutiu, i se situa en el 23,6%. D'altra banda, la contractació estrangera ha caigut dos punts menys que la nacional.