En directe: Selecció musical

 Llagostera Ràdio on-line

Notícies locals i comarcals
Tipografia
  • Molt Petita Petita Mitjana Gran Enorme
  • Per Defecte Helvetica Segoe Georgia Times

És un dels criteris inclòs a les instruccions que Educació ha publicat aquest dimarts sobre l'avaluació de cara al tercer trimestre, que es cursa a distància.

Un primer document concreta els criteris per a l'avaluació d'educació infantil, primària, ESO i batxillerat; i un segon document es fixa en els cicles de formació professional, itineraris formatius específics, ensenyaments de règim especial i ensenyaments artístics superiors.

La conselleria d'Educació planteja que l'objectiu ha de ser "determinar com l'última part del curs ha de servir per ajudar a millorar les competències" però seguint la premissa bàsica que "en cap cas les qualificacions de la tercera avaluació podran modificar de manera negativa l'avaluació dels aprenentatges assolits entre setembre del 2019 i març del 2020".

L'equip docent haurà de valorar per a cada situació el grau d'assoliment de les competències professionals, personals i socials, així com el nivell d'adquisició del currículum per part de l'alumne.

Amb les evidències i observacions que recullin, el professorat elaborarà un informe que, en educació obligatòria, ha de reflectir els resultats obtinguts en l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne corresponent a la tercera avaluació.

En el cas d'infantil, l'informe final ha de reflectir prioritàriament les observacions fetes abans del tancament dels centres ja que les dificultats per arribar a totes les famílies no permet fer les valoracions que es realitzarien en un context de presencialitat, tot i que poden ajudar a complementar.

A primària, cada centre ha d'elaborar un model propi d'informe que ha de reflectir els resultats obtinguts en l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne, els aspectes personals i evolutius i les mesures complementàries o de reforç adoptades o previstes. Amb això, Educació sosté que l'objectiu "no és la qualificació sinó l'aprenentatge adquirit per part de l'alumne".

Els docents hauran de programar la darrera sessió d'avaluació on s'avaluarà el grau d'assoliment de les competències pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions, així com el resultat global de l'àrea de cada alumne. Aquesta informació ha de permetre fer el traspàs als mestres del proper curs, ja sigui a la mateixa escola o a l'institut en el cas de sisè de primària. La conselleria ha apuntat que atesa la situació actual, la informació "haurà de ser més personalitzada que mai".

Pel que fa a secundària, el professorat haurà de determinar per a cada estudiant quines observacions i evidències utilitza per a fer l'informe de la tercera avaluació. En aquest sentit, els aprenentatges durant el confinament s'han de considerar un "valor afegit" per a l'alumne "i mai una penalització en l'avaluació global del curs".

En aquest cas, els alumnes que tinguin pendent de la primera o segona avaluació alguna matèria, o que n'arrossegui alguna de cursos anteriors, tenen el dret a fer una recuperació. En cas que no s'hagi fet abans del confinament, cada equip docent "ha de preveure com abordar aquesta situació", tot i que Educació ha apuntat al lliurament de tasques de recuperació durant l'abril i el maig o les avaluacions personals en línia com a opcions.

En acabar el tercer trimestre, el tutor haurà comunicarà als alumnes i les famílies l'informe sobre el procés d'aprenentatge. En el cas de 4t d'ESO, els docents hauran de tenir en compte el procés seguit per decidir l'avaluació final i si obtenen el graduat. Si donades les circumstàncies extraordinàries actuals, l'equip docent acorda l'obtenció del títol per part d'un alumne que no hagi assolit tots els nivells competencials, "ho haurà de fer constar en el consell orientador" i incloure les eines necessàries per poder assolir aquests nivells en estudis posteriors.

A batxillerat se segueix la premissa que el tercer trimestre no pot perjudicar l'avaluació obtinguda en el dos anteriors. En el cas de 2n de batxillerat, la programació de les activitats d'avaluació s'haurà d'adequar a l'ajornament de la inscripció al procediment d'accés als estudis universitaris. Els alumnes amb matèries pendents tindran, com a secundària, els mateixos drets en quant a recuperació.

Pel que fa a l'FP, l'avaluació seguirà els mateixos criteris que en les etapes anteriors. Tot i això, els resultats de les unitats d'aprenentatge de la tercera avaluació que no s'hagin assolit en el primer curs s'hauran de tenir en compte en la planificació de cursos següents. En el cas de segon curs, se segueixen les directrius generals de no perjudicar l'avaluació final per la tercera i considerar els aprenentatges del darrer trimestre "com un valor afegit positiu".

La instrucció també dona indicacions per a altres supòsits com mòduls professionals on no s'han completat unes unitats formatives, mòduls pendents de cursos o programes de formació i inserció.

En el cas d'itineraris formatius específics adreçats a alumnes d'entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, a banda de les indicacions generals s'hauran de preveure en els propers cursos les acgiviats que no s'hagin pogut fer. En el cas del quart curs, tenint present que s'han cursat 11 dels 12 trimestres, s'avaluarà l'alumnat de forma global amb la informació acumulada.

L'avaluació per a ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, d'idiomes, de música, de dansa, arts escèniques o artístics superiors segueixen els criteris generals però adaptats a les seves característiques.

Educació ha indicat als docents que l'objectiu no és acabar els programes curriculars sinó "promoure els aprenentatges adequats i factibles" tenint en compte les circumstàncies actuals. "Per això cal evitar la rèplica de les situacions acadèmiques habituals i ordinàries: en l'actual marc competencial no es tracta de de posar deures cada dia, sinó de proposar activitats contextualitzades, en què l'alumnat disposi d'un període de temps raonable per dur-les a terme", ha defensat el Departament en un comunicat.

En aquest sentit, ha proposat la periodicitat setmanal de les activitats, "tot i que els equips educatius, de manera coordinada, poden modificar-la".

Vota el número 1

Pel 6 d'octubre

COL·LABORADORS